Vedtægter for den almennyttige forening ”Klap en Fisk” – Natur - Miljø - Historie

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 20. januar 2009

Ændringer vedtaget på ordinære generalforsamlinger i 2013 og 2019

Bl.a. er Foreningens navn er ændret fra ”Fiskeriets og Havnens Hus” til ”Klap en Fisk” på den ordinære generalforsamling i 2019

Foreningens CVR-nr. 31660297

 

§ 1. Navn, hjemsted og hæftelsesforhold

Stk. 1. Foreningens navn er ”Klap en Fisk”

Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Halsnæs kommune.

Stk. 3. Ingen af foreningens medlemmer hæfter personligt for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningen har et almennyttigt virke. Foreningens primære formål er etablering og drift af et hus, ”Bølgen” på Hundested havn, der for eftertiden kan dokumentere de aktiviteter, der er og har været særegne for udviklingen af Hundested. Her tænkes specielt på fiskeriet og havnens udvikling. Samtidig er det ønsket at fortælle Hundested motorens historie og knytte en eller flere fiskerbåde til huset. ”Bølgen” skal samtidig rumme en naturskole med vådlaboratorium til formidling af kundskab om fjordens og havets natur, miljø og kultur, specielt med henblik på børn og unge. Foreningen kan optage yderligere aktiviteter af tilsvarende art.

Stk. 2. Foreningen skal ikke drive virksomhed, men foreningen skal gennem sine aktiviteter støtte og fremme pædagogiske- og kulturelle aktiviteter. Foreningens drift skal hvile i sig selv, og et eventuelt overskud skal anvendes til videreudvikling af foreningens aktiviteter.

 

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlem optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. For at kunne stemme på foreningens generalforsamling eller vælges til bestyrelsen kræves dog en alder af 18 år.

Stk. 2. Ind- og udmeldelse sker ved henvendelse til foreningens formand eller sekretær. Sekretæren fører foreningens medlemsregister.

Stk. 3. Generalforsamlingen fastsætter foreningens kontingent. Det vedtagne beløb gælder for husstanden; dog har hver husstand kun 1 stemme.

 

§ 4. Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned   og indkaldes af formanden med mindst tre ugers varsel.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen bestemmer det eller mindst en fjerdedel af medlemmerne skriftligt stiller krav herom med angivelse af motiveret beslutningstema. Formanden indkalder den ekstraordinære generalforsamling til afholdelse senest tre uger efter modtagelsen af kravet.

 

Stk. 3. Alle medlemmer har møde- og stemmeret på generalforsamlingen og ret til at lade sig opstille til bestyrelsen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, men et medlem, som er forhindret i at møde på generalforsamlingen, kan skriftligt tilkendegive over for formanden at være villig til at modtage valg som bestyrelsesmedlem eller suppleant.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

 

 

 

 

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen eller suppleant til bestyrelsen.
  2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår og intentioner og vurderinger for løbende regnskabsår.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens reviderede årsregnskab for det afsluttede regnskabsår.
  4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for budgetåret (påbegyndt løbende regnskabsår).
  5. Behandling af indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde en måned før generalforsamlingen.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt

Stk. 5. I mangel af enighed træffes beslutninger efter stemmeflerhed (en over halvdelen af de afgivne, gyldige stemmer). Afstemning sker ved håndsoprækning medmindre en mødedeltager begærer skriftlig afstemning.

Opstilles der ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter eller revisor flere kandidater end der skal vælges, sker valget ved skriftlig afstemning. Den eller de kandidater, der relativt opnår flest stemmer, er valgt. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. Samme procedure gælder ved valg af dirigent.

I tilfælde, hvor der skal foretages skriftlig afstemning, vælges to stemmetællere. Også her gælder reglen om relativ stemmeflerhed.

Stk. 6. Over forhandlinger og beslutninger på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

 

§ 5. Foreningens ledelse

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, alle valgt på generalforsamlingen. Valgene gælder for 2 år med mulighed for genvalg. I ulige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer, i lige år 3 medlemmer.

For bestyrelsesmedlemmerne vælges hvert år på generalforsamlingen 2 suppleanter, 1. og 2. suppleant, for 1 år. De vælges ved stemmeflerhed.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter den ordinære generalforsamling med valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 3. Bestyrelsen indkaldes af formanden eller i dennes forfald af næstformanden. Et bestyrelsesmedlem kan forlange, at der inden for en frist af 14 dage afholdes bestyrelsesmøde. Stk. 4. Bestyrelsesmøder ledes af formanden (næstformanden) i overensstemmelse med god foreningsskik. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når der i mødet ud over formanden (næstformanden) deltager mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret.

Stk. 5. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.

Stk. 6. Over forhandlinger og beslutninger føres en protokol. Protokollen, som kan være i løsbladform, kan være fælles for generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

Stk. 7. Hverv som bestyrelsesmedlem er ulønnet, men bestyrelsen kan fastsætte rimelig omkostningsdækning.

Stk. 8. Bestyrelsen fastsætter eventuelt en forretningsorden for bestyrelsesarbejdet.

 

 

 

 

 

 

 

§ 6. Økonomi regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens økonomi baseres på kontingenter, egne aktiviteter samt tilskud fra offentlige myndigheder, fonde, sponsorer, m.fl. Yderligere tilkommer der entreindtægter og indtægter fra salg af souvenirs i bred betydning.

Foreningen arbejder i videst muligt omfang med frivillig, ulønnet arbejdskraft.

Stk. 2. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab.

Stk. 4. Foreningens regnskab føres af kassereren.

Stk. 5. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

Stk. 6. Dersom fonde i forbindelse med udbetaling af tilskud til projekter ønsker revisorerklæring betaler foreningen en sådan til autoriseret revisor

 

§ 7. Tegningsregler

Stk. 1. Foreningen tegnes (forpligtes) af formanden i forening med næstformanden eller kassereren.

Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Formanden kan i forening med kasseren foretage dispositioner, der vedrører foreningens daglige drift.

Stk. 3. Bestyrelsen kan meddele prokura.

 

§ 8. Ændring af foreningens vedtægter og foreningens opløsning

Stk. 1. Til ændring af vedtægterne kræves, at mindst ¾ af de fremmødte på en generalforsamling, ordinær eller ekstraordinær, stemmer herfor.

Opnår et af bestyrelsen fremsat forslag til vedtægtsændring ikke fornøden tilslutning og fastholder bestyrelsen forslaget, kan det vedtages på en ekstraordinær generalforsamling med simpel stemmeflerhed.

Stk. 2. Til beslutning om foreningens opløsning kræves, at mindst ¾ af de fremmødte på en særskilt herom indkaldt generalforsamling stemmer herfor.

Opnår et af bestyrelsen fremsat forslag om foreningens ophør ikke fornøden tilslutning og fastholder bestyrelsen forslaget, kan det vedtages på en ekstraordinær generalforsamling med simpel stemmeflerhed.

Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver efter at al gæld er dækket og efter forudgående forhandling med Halsnæs kommune og Hundested havn I/S en organisation med samme formål som foreningen ”Klap en Fisk”.